Energikonsulenter

Hva er en Energikonsulent? 

En Energikonsulent er en ressurs som skal sikre trygghet i overgangen mellomhelsetjenestenivå og mellom helsetjenester og nærmiljø. Energikonsulenten møter barnet eller ungdommen sammen med behandler i helsetjenesten, og blir her kjent med vedkommende. Gjennom videre samtaler med både barnet/ungdommen, pårørende og behandler kartlegger Energikonsulenten barnets/ungdommens interesser for fysisk aktivitet. Energikonsulenten tar så kontakt med aktuelle organiserte aktiviteter i deltakeren sitt nærmiljø, og undersøker om aktiviteten er aktuell for vedkommende. Om aktiviteten blir vurdert som aktuell, ønsker Energikonsulenten å følge opp deltakeren på de første aktivitetsøktene. Oppfølgingen har to hensikter. For det første har deltakeren en kjent person i nærheten som kan bidra til trygghet under aktivitetsøkten. For det andre kan Energikonsulenten dele tilretteleggingsråd fra behandlere i helsetjenesten til aktivitetslederen/treneren for den aktuelle aktiviteten. Dermed kan aktivitetslederen eller treneren tidlig tilrettelegge for mestring i aktiviteten for deltakeren,slik at trivsel i aktivitet øker.

Hvem kan benytte en Energikonsulent? 

Alle barn og ungdommer som er tilknyttet til spesialist- eller kommunehelsetjenesten kan benytte en Energikonsulent. Det er barnet/ungdommens behandler som må kontakte Energikonsulenten. Eksempler på behandlere som kan kontakte Energikonsulenten er psykologer, leger, sykepleiere, sosionomer, vernepleiere, fysioterapeuter og andre innenfor helsetjenesten som er i kontakt med aktuelle barn og ungdommer.
I tillegg kan helsesykepleiere i skoler, saksbehandlere i kommunen og andre kommunalt ansatte som er i kontakt med barn og ungdom henvise til en Energikonsulent.

Er du en behandler og tenker at en Energikonsulent er midt i blinken for din bruker?

Dette er viktig å huske på før du kontakter en Energikonsulent:

 • En Energikonsulent er ikke journalpliktig. Det er behandler som skal føre journal over at et slikt tilbud er kontaktet og eventuelt igangsatt.
 • En Energikonsulent skal bare ha informasjon om deltakeren som er relevant for å kunne tilpasse aktivitet
 • En Energikonsulent skal bare kontaktes dersom pasient og pårørende er interessert i tilbudet
 • En Energikonsulent er et kortvarig tilbud (3-6 oppfølgingstimer). Har pasienten behov for langvarig oppfølging, bør en heller vurdere støttekontakt eller treningskontakt.
 • Energikonsulenten vil rapportere til behandler når oppfølgingen er avsluttet. Behandler er pliktig å journalføre dette.
 • Energikonsulenten skal få delta i minst en felleskonsultasjon mellom behandler, pasient og pårørende, gjerne mot slutten av et opphold/behandlingsopplegg.

Ønsker du å komme i kontakt med en Energikonsulent? 

Kontaktdem direkte:

vildenaess.brodahl@idrettsforbundet.no/ tlf: 97415739

vegard.berge.sandven@helse-bergen.no / tlf: 48117046

Martin.Lie@bergen.kommue.no / tlf: 40803849

 

eller send en mail til:

energisenteret@helse-bergen.no

Prosjektet foregår i perioden januar 2021-desember 2023.

Prosjektet er støttet av Stiftelsen DAM og Vestland Fylkeskommune.

Kontaktperson

Lars Peder Vatshelle Bovim
 Send e-post

Målsetninger

 • Å sikre at barn og unge med særskilte behov skal kunne delta, trives og oppleve fellesskap i egnet organisert aktivitet i sitt nærmiljø på lik linje som jevnaldrende.
 • Sikre at barn og unge i alderen 6-18 blir kjent med og får prøve ut egnet aktivitet i det brukeren anser som eget nærmiljø.
 • At minst 70% av barn og unge som har vært hatt oppfølging av Energikonsulent i prosjektperioden deltar ukentlig og regelmessig i (organisert) fysisk aktivitet 3 og 6 måneder etter endt oppfølging.
 • Sikre at aktuelle aktivitetsveiledere (trenere, støttekontakt, avlastere) får tilstrekkelig råd, veiledning og informasjon til å kunne tilrettelegge aktivitet i den grad det er behov for det, for den enkelte bruker.
 • Fortsette samarbeid etter endt prosjektperiode. Definere hvilken organisasjon/hvilke organisasjoner som eventuelt skal videreføre Energikonsulent-funksjonen etter endt prosjektperiode, samt tydeliggjøre justeringer som vil være hensiktsmessige i lys av innhentet erfaringer.

Hva er e-sport?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipundefined undefinedundefined undefinedundefinedun

E-sport forklart

Forskning på feltet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.