Energikonsulenter

Hva er en Energikonsulent? 

En Energikonsulent er en ressurs som skal sikre trygghet i overgangen mellom helsetjenestenivå og mellom helsetjenester og nærmiljø.Energikonsulenten møter barnet eller ungdommen sammen med behandler i helsetjenesten, og blir her kjent med vedkommende. Gjennom videre samtaler med både barnet/ungdommen, pårørende og behandler kartlegger Energikonsulenten barnets/ungdommens interesser for fysisk aktivitet. Energikonsulenten tar så kontakt med aktuelle organiserte aktiviteter i deltakeren sitt nærmiljø, og undersøke rom aktiviteten er aktuell for vedkommende. Om aktiviteten blir vurdert som aktuell, så vil Energikonsulenten bli med deltakeren på de første aktivitetsøktene. Dette har to hensikter. For det første har deltakeren enkjent person i nærheten som kan bidra til trygghet under aktivitetsøkten. For det andre kan Energikonsulenten dele tilretteleggingsråd fra behandlere i helsetjenesten til aktivitetslederen for den aktuelle aktiviteten. Dermed kan aktivitetslederen tidlig tilrettelegge for mestring i aktiviteten for deltakeren, slik at trivsel i aktivitet øker.

Hvem kan benytte en Energikonsulent? 

Alle barn og ungdommer som er tilknyttet til spesialist- eller kommunehelsetjenesten kan benytte en Energikonsulent. Det er barnet/ungdommens behandler som må kontakte Energikonsulenten.

Er du en behandler og tenker at en Energikonsulent er midt i blinken for din bruker?

Dette er viktig å huske på før du kontakter en Energikonsulent:

 • En Energikonsulent er ikke journalpliktig. Det er behandler som skal føre journal over at et slikt tilbud er kontaktet og eventuelt igangsatt.
 • En Energikonsulent skal bare ha informasjon om deltakeren som er relevant for å kunne tilpasse aktivitet
 • En Energikonsulent skal bare kontaktes dersom pasient og pårørende er interessert i tilbudet
 • En Energikonsulent er et kortvarig tilbud (3-6 oppfølgingstimer). Har pasienten behov for langvarig oppfølging, bør en heller vurdere støttekontakt eller treningskontakt.
 • Energikonsulenten vil rapportere til behandler når oppfølgingen er avsluttet. Behandler er pliktig å journalføre dette.
 • Energikonsulenten skal få delta i minst en felleskonsultasjon mellom behandler, pasient og pårørende, gjerne mot slutten av et opphold/behandlingsopplegg.

Ønsker du å komme i kontakt med en Energikonsulent? 

Send en mail til energisenteret@helse-bergen.no

Prosjektet foregår i perioden januar 2021-desember 2023.

Prosjektet er støttet av Stiftelsen DAM og Vestland Fylkeskommune.

Kontaktperson

Lars Peder Vatshelle Bovim
 Send e-post

Målsetninger

 • Å sikre at barn og unge med særskilte behov skal kunne delta, trives og oppleve fellesskap i egnet organisert aktivitet i sitt nærmiljø på lik linje som jevnaldrende.
 • Sikre at barn og unge i alderen 6-18 blir kjent med og får prøve ut egnet aktivitet i det brukeren anser som eget nærmiljø.
 • At minst 70% av barn og unge som har vært hatt oppfølging av Energikonsulent i prosjektperioden deltar ukentlig og regelmessig i (organisert) fysisk aktivitet 3 og 6 måneder etter endt oppfølging.
 • Sikre at aktuelle aktivitetsveiledere (trenere, støttekontakt, avlastere) får tilstrekkelig råd, veiledning og informasjon til å kunne tilrettelegge aktivitet i den grad det er behov for det, for den enkelte bruker.
 • Fortsette samarbeid etter endt prosjektperiode. Definere hvilken organisasjon/hvilke organisasjoner som eventuelt skal videreføre Energikonsulent-funksjonen etter endt prosjektperiode, samt tydeliggjøre justeringer som vil være hensiktsmessige i lys av innhentet erfaringer.

Hva er e-sport?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipundefined undefinedundefined undefinedundefinedun

E-sport forklart

Forskning på feltet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.