Trygge Utøvere

Trygge Utøvere er en nettressurs med mål å støtte økning av mestring, motivasjon, bevegelsesglede og trygghet i fysisk aktivitet for barn og unge med særskilte behov.

Les videre

Trygge Utøvere

Gjennom å bidra til økt kompetanse og kunnskap om fysisk aktivitet for barn og unge med særskilte behov, ønsker vi gjennom Trygge Utøvere å bidra til at alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn og ressurser, skal kunne delta og trives i fysisk aktivitet.

Trygge Utøvere er et prosjekt i regi av Idrettsklynge Vest, gjennom satsningsgruppen Knutepunktet.

Idrettsklynge Vest

Idrettsklynge Vest (IKV) er et klyngesamarbeid på tvers av åtte tunge aktører på fysisk aktivitet, idrett og folkehelse i Vestland fylkeskommune: Høgskolen på Vestlandet, Universitetet i Bergen, Vestland Idrettskrets, Olympiatoppen Vest, Vestland Fylkeskommune, Bergen kommune, Sportsklubben Brann og Helse Bergen. Gjennom IKV har vi som mål å styrke arbeidet rundt idrett, fysisk aktivitet og folkehelse i Vestland gjennom å etablere møteplasser for kompetanseutvikling og –formidling.

Knutepunktet

Knutepunktet er en møteplass mellom Helse Bergen, Vestland idrettskrets, Bergen kommune og Vestland Fylkeskommune.

I Knutepunktet jobber vi for økt trygghet, mestring, motivasjon og bevegelsesglede på tvers av organisasjoner og tjenestenivå, slik at alle barn og unge får oppleve de positive fordelene fysisk aktivitet bidrar med.


Aktører

Under kan du lese mer om aktørene i Knutepunktet og kort hvorfor de velger å prioritere dette arbeidet.

Helse Bergen

Helse Bergen er navnet på helseforetaket som omfatter alle offentlige spesialisthelsetjenestetilbud i Bergensreigionen.


Helt siden Energisenteret for barn og unge på Haukeland åpnet i 2017, har helseforetaket hatt særlig fokus på fysisk aktivitet, mestring og fellesskap hos barn og unge med særskilte behov.
Gjennom Knutepunktet ønsker vi å bidra til at overgangen fra spesialisthelsetjeneste til pasientens nærmiljø skal oppleves trygt og sømløst for både pasient, pårørende og andre ressurspersoner.

Vestland Idrettskrets
Vestland Idrettskrets er et felles organ for alle idrettslag, idrettsråd og særidretter i Vestland fylke. Idrettskretsen sin hovedoppgave er å skape best mulig rammevilkår for idrettslag i Vestland.

Visjonen «Idrettsglede for alle» skal prege både organisasjonsarbeidet og aktivitetspolitikken.

Alle som ønsker å drive med idrett skal få muligheten til det og gjennom samarbeid i prosjektet Knutepunktet håper vi å kunne bidra til at enda flere barn og unge finner mestring, trygghet og glede i idretten.


Vestland Fylkeskommune

Bergen Kommune

Bergen kommuneønsker at barn i Bergen skal ha et helhetlig tilbud med fokus på psykisk og fysisk helse og mestring individuelt og sammen med jevnaldrende.

Gjennom Knutepunktet ønsker vi at barn med behov for ekstra oppfølging skal sikres et allsidig tilbud, en smidig overgang, og en god kunnskapsoverføring fra tilbud i spesialisthelsetjenesten til kommunale tjenester

Idrett Bergen Sør

Idrett Bergen Sør er en folkehelseorganisasjon etablert av fem idrettslag i bydelene Fana og Ytrebygda, Bjarg, Kalandseid, Fana, Gneist og Smørås.

Vår visjon er «Sammen om å bedre folkehelsen» og vi arbeider for å nå ut til de mindre aktive i samfunnet.

Gjennom Knutepunktet ønsker vi at enda flere barn og unge skal oppleve aktivitetsglede, mestring og sosialt fellesskap i fysisk aktivitet. Vi mener en viktig faktor for å oppnå dette målet er gjennom god tilrettelegging og kompetanse hos aktivitetslederen, noe denne nettressursen kan bidra til.

En spesiell takk til


Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS), skriftlig materiale og kurs
Energiteamet PBU skriftlig materiale og kursWayback, skriftlig materiale og kursIdrett Bergen Sør (IBS), skriftlig materiale og kurs
Geir Bangstad, skriftlig materiale og kurs

Ungdomsrådet Helse Bergen, filmen "Tilbake til kvardagen" og innspill til nettsiden.

Nina Bærheim, innspill og korrekturlesing av nettside

Carl H. A. Mentzoni, illustrasjonstegninger

Opplett, webdesign

Haakon Kvidaland, skuespiller i filmene knyttet til "Aktivitetsleder"

Kontakt oss


Send e-post