Aktivitetslederrollen

Hvem er du som aktivitetsleder? Hvilke verdier og holdninger er viktig i møte med barn og unge med usynlige behov?

Les videre

Hva bør være grunnlaget for trenerrollen?

Trenerrollen er svært sammensatt og stiller en rekke krav til hvordan en trener skal opptre overfor utøverne sine. Treneren sin væremåte vil i stor grad gjenspeile hans holdninger og det forholdet han har til utøverne sine. Gode holdninger, verdier og vaner bør derfor være noe av det viktigste en trener innehar.

Det er viktig å poengtere at alle trenere er forskjellige og må «finne sin egen stil». Dette er en kontinuerlig utvikling hvor en som trener aldri er ferdig utlært.

Punktene under er ment som inspirasjon mer enn å skulle være en overveldende sjekkliste.

Verdibasert og relasjonsorientert trener

Den verdibaserte og relasjonsorientertert treneren skal se utøverne i et helhetsperspektiv og sørge for at de opplever utvikling gjennom involvering, refleksjon, dialog og ansvarliggjøring.

Dette innebærer at du som aktivitetsleder må huske på at utøverne ikke bare skal utvikle ferdigheter innenfor sin idrett, men også skal utvikle seg fysisk, psykisk og sosialt. Itillegg er det viktig å huske at alle individer er ulike, har forskjellig utgangspunkt og derfor må bli møtt på sitt nivå.
Du bør ha en coachende trenerrolle som bidrar til at utøverne finner sin egen vei og føler eierskap overfor egen utvikling.

Verdier

Begrepet en verdibasert trenerstil kan fort oppleves som et moteord.
Det gir grunn for å se litt mer på begrepet og hvordan det benyttes. Det viktigste er at verdier er både grunnlaget for de valgene en tar, men det er også styrende for hver eneste økt. Det å sette seg inn i hva en grunnleggende verdi er, er derfor vesentlig, men ikke minst hvordan denne verdien preger hverdagen som trener og de ulike øktene.

Her følger et kort eksempel knyttet til verdien ærlighet: 
På et helt grunnleggende nivå kan denne verdien implementeres fra "sisten"-varianter der treneren vektlegger ærlighet i hvorvidt en utøver ble tatt eller ikke. Det samme gjelder stafetter, hvor vi vektlegger å gjennomføre etter gitte regler, unngå og tråkke over linjen, gjennomføre ærlig vekslinger og lignende. En trener som tydelig vektlegger for eksempel hvem som kommer først frem, eller hvem som tok flest, hvem som ble først ferdig eller lignende vil i større grad få utfordringer med å tydeliggjøre hvilken verdi som er styrende; er det å vinne (selv om det innebærer at en bryter reglene litt) eller er det å gjennomføre aktiviteten ærlig og rederlig? 

Vend blikket mot deg selv

I en treningssituasjon hvor utøvere oppleves vanskelige å håndtere, er det viktig at du først og fremst retter blikket mot seg selv og benytter speilet for å forsøke å finne svar på hva som gjør gruppen eller enkeltutøverne så utfordrende. Ved hjelp av speilet kan du evaluere deg selv og dine handlinger. Du bør da se på hvordan du fremstår for gruppen og stille deg selv spørsmål knyttet til egne verdier, vaner, rutiner og holdninger.

Refleksjonsoppgave: 
Hvilke verdier mener du selv er de viktigste verdiene du har som aktivitetsleder eller trener?

Kanskje utøverne har en formening om hvilke verdier de anerkjenner som viktige hos sin aktivitetsleder. En lang liste over hva som er viktig å huske på som trener og oppskrifter på å skape det gode treningsmiljøet vil ikke være nyttig med mindre treneren selv evner å se på egen væremåte og oppførsel knyttet til treningsmiljøet og utøverne.

Både være måten og trenerrollen din bør bygge på gode grunnleggende verdier som er positive og inkluderende, slik som respekt, ærlighet, demokrati, likeverd. Dette vil nemlig være utgangspunktet for det treningsmiljøet Truls vil etablere.

Se deg selv i speilet. Er du… i møte med dine utøvere?

…Tydelig i dine verdier og lederstil?

… Godtforberedt til økten med tydelige rammer og regler?

…Opptatt av å skape tillit og vise trygghet?

…Anerkjennende og nysgjerrig?

…Bevisst på å bygge god relasjon med alle dine utøvere?

…Bevisst på å inkludere utøverne i avgjørelser og legge tilrette for å skape indremotivasjon hos utøveren?

Den gode aktivitetslederen

Når utøvere blir spurt om hva som kjennetegner den gode aktivitetslederen kommer det frem en rekke egenskaper som knytter seg til faglige forutsetninger og kvalifikasjoner, i tillegg til mellommenneskelige og kommunikative egenskaper.
Med dette som utgangspunkt skal du som aktivitetsleder både inneha høy idrettsfaglig kompetanse (både generell og idrettspesifikk), samt lang erfaring. Du bør være handlingsdyktig med evne og vilje til å sette i gang egne ideer og planer. Videre må han ha evne til å samarbeide med både utøvere, klubben for øvrig og kanskje også foresatte.

Aktivitetslederen bør også vise evne og vilje til å omstille lederstil og måte å opptre på alt etter situasjon og type utøver. Dette gjelder også i møte med den enkelte utøver hvor du må vise at han bryr seg og kan vise empati. Du må se den enkelte utøver både på det idrettslige planet, men også på det menneskelige planet og dette gjelder både i medgang, men kanskje desto viktige i motgang.

Selvrefleksjon og kritisk blikk på seg selv vil være helt essensielt for at du skal lykkes både som en god trener for den enkelte, for å bygge opp et godt treningsmiljø og samtidig oppleve egen mestring i trenerrollen. Selvevaluering og refleksjon bør derfor skje som en kontinuerlig prosess for deg som aktivitetsleder, som gir muligheter for eventuelle justeringer underveis.

Viktige egenskaper hos den gode aktivitetslederen

  • Selvrefleksjon
  • Fagligkompetanse
  • Situasjonsbetinget lederstil
  • Handlingskompetanse
  • Evne til å samarbeide
  • Empatiske evner
  • Erfaring

Hvordan tilrettelegge for trygghet, mestring og bevegelsesglede i aktivitet?

Åpen holdning, aksept og likeverd

Ha en åpen holdning i møte med mennesker. Husk at alle mennesker er ulike med forskjellige interesser, holdninger og oppførsel. Det er viktig å akseptere utøverne slik de er og vise at alle er like mye verdt på tross av ulikheter. Når du møter utøverne på en slik måte vil de lettere få tillit til treneren sin og lettere ta imot tilbakemeldinger og veiledning gjennom sesongen. Nøkkelord er nysgjerrighet og interesse.

Forståelse og empati
Barn og unge har et rikt følelsesliv og opplever store endringer i hverdagen sin i tillegg til at de blir møtt av veldig mange krav fra ulike kanter. Foreldre, skole, trener, venner og dem selv har forventninger som den enkelte til enhver tid må imøtekomme og håndtere. Som trener er det viktig at du ser på utøveren i et helhetlig perspektiv og kan utvise forståelse og empati når situasjonen tilsier det. Gi tid og vis at du er tilstede, lytter og har forståelse for vedkommende har det vanskelig, forståelse og aksept er viktige nøkkelord.

Inkluderende og respektfull
Igjen, ha respekt for ulikheter og utvise respekt i møte med utøverne. Først da kan gjensidig respekt skapes. Se til at alle opplever seg inkludert av trener, med utøvere og gruppen i sin helhet. Du må være imøtekommende blid og hyggelig med alle ingen skal føle seg utenfor og ved å opptre på en slik måte kan dette også bidra til at utøverne opptrer på samme måte overfor hverandre. Spesielt utøvere som har historikk med skepsis til autoriteter trenger tid til å bygge respekt, der en trener viser respekt vil dette forholdet gradvis bygges opp til gjensidighet. Husk, ofte omtaler barna trenere med mye større grad av beundring og respekt på arenaer utenfor treningsituasjonen.

Medbestemmelse

Det er viktig at utøverne får være en del av treningsmiljøet ved å komme med innspill, tilbakemeldinger, ønsker og evaluering av både trener og treningen. Utøverne skal utvikles gjennom involvering, refleksjon, dialog og ansvarliggjøring noe som i sin tur vil gi utøverne større eierskap til idretten og aktiviteten. Dette bidrar til å skape engasjerte og motiverte utøvere. Gi utøverne medbestemmelse og valg uten at treneren skyver ansvaret over på barna.

Tydelig ledelse

Til enhver tid er det viktig at utøverne vet hvem som er lederen og hvem de skal forholde seg til. Dette stiller krav til at du er en trygg voksenperson (trygg i seg selv og sine verdier) og at han kan vise at han bryr seg om utøverne og tør å stille krav til de.

Helhetlig utvikling

Som nevnt er det hele utøveren som skal ivaretas og utvikles, både fysisk, psykisk (kognitivt og emosjonelt), sosialt og motorisk. Dette skal utøverne få være en del av med å komme med innspill og få mulighet til å innvirke. Som trener bør du være en veileder og en coach som hjelper utøverne til å finne sin egen vei og realisere seg selv.

Relasjonsbygging

Treneren må bygge en god relasjon med hver enkelt utøver, en relasjon som bygger på gjensidig respekt, forståelse og tillit. Ærlighet og empati hånd i hånd. Når tilbakemeldinger gis ærlig og empatisk form det virke motiverende og oppløftende. Men dersom det skulle være spenninger i relasjon mellom trener og utøver kan selv ros oppfattes som kritikk.

Utøverne i sentrum

Treneren skal være opptatt av utøvernes beste, deres ve og vel. Uten utøverne er det heller ingen trener og det er viktig at du husker på at utøverne skal være i sentrum.

Mestringsmiljø og mestringsfølelsen

Bygg opp et miljø som fokuserer på mestring og på å gjøre hverandre gode. Det skal være gøy å drive idrett og aktivitet. Fokus på egen utvikling og hva det vil si å forbedre seg. Nye utfordringer i å utføre øvelsen enda bedre og unngå søkelys på resultater. Ved eventuelle tap er det viktig å se på det som en læringsmulighet fremfor et tap.

Gode og dårlige dager

Noen dager er rett og slett dårligere enn andre, og dette er det viktig å være bevisst når treningstiden kommer. Som aktivitetsleder må du kunne legge fra deg dårlige dager før han går inn i aktivitetsammenheng og tar på seg trenerrollene. Dette er viktig for å møte utøverne på den gode måten de fortjener, samtidig som det gjør det lettere å håndtere vanskelige situasjoner. Er det vanskelig å legge fra seg en dårlig dag er det kanskje viktig å være ærlig med utøverne om dette, og deretter gjøre sitt beste. Alle kan tross alt ha dårlige dager, men det er viktig at dette ikke går utover noen.

Rutiner og holdninger

Rammer, vaner og rutiner tar lang tid å innarbeide og krever konsekvent og systematisk arbeid for å få på plass. Det er en viktig del av å være en tydelig leder at utøverne vet hva de har å forholde seg til og hva som forventes av dem, samtidig som de skal få muligheten til å innvirke og komme med innspill der det er aktuelt. Gode rutiner og vaner gjør at treningsmiljøet flyter bedre. Dette avhenger naturligvis nok også av at treneren klarer å utvise de samme gode holdningene og vanene som han forsøker å implementere i gruppen. Det hjelper ikke å si at utøverne alltid skal møte presis og gjøre sitt beste dersom du selv ikke gjør det.

Godt forbilde

I rollen som trener blir du automatisk et forbilde og det er viktig at du er og forblir et godt forbilde som motiverer til gode handlinger og arbeidsvaner, samt inspirere til å inkludere og heie hverandre frem.

Selvrefleksjon‍

Et særdeles viktig moment er selvevaluering og refleksjon som bør være en kontinuerlig prosess for deg som aktivitetsleder. Dette gjør at du kan tilpasse, endre og tilrettelegge aktiviteten stadig bedre. Samtidig som du kan vurdere hvordan du møter dine utøvere og stadig tar til sikte på å bygge en god relasjon med gjensidig respekt og tillit.

Refleksjonsoppgave: 
List opp tre gode egenskaper du har, som du tenker er viktige i møte med utøvere.
Er det egenskaper du tenker du bør jobbe mer med? 

Kurs

Ønsker du og lære enda mer om hvordan du som aktivitetsleder eller trener kan legge til rette for mestring, bevegelsesglede og trygghet hos alle utøvere?

Med utgangspunkt i temaene på nettsiden, arrangerer Knutepunktet flere ulike kurs som gir deg mulighet til å lære mer om, reflektere over og øve på problemstillinger du kan møte på i trenerhverdagen.

Les mer om kursene her.

Nesten der!

Du vil snart få en e-post hvor du klikker for å samtykke, så blir du lagt til nyhetsbrevet. Problemer? Gi oss en lyd.
Oisann.. Noe gikk galt, prøv én gang til. Problemer? Gi oss en lyd.