Nye Nina

Hvordan kan du skape trygghet for nye utøvere?

Les videre

Kjennetegn og bakgrunn

Idretten er en viktig arena for å oppleve mestring, bygge vennskap og fremme god fysisk, psykisk og sosial helse. Norges Idrettsforbund sin visjon, idrettsglede for alle, viser til at idretten skal være inkluderende, uten forskjellsbehandling, bestå av aktiviteter som er tilpasset den enkelte sitt behov og ønske, samt være en arena hvor alle er like mye verdt. Dette er blant annet det Nina skal møte nå når hun skal delta i aktivitet. Hun har kanskje ikke like god erfaring fra idretten hvor hun ofte har opplevd at hun ikke har passet inn, eller i liten grad har opplevd mestring.

Hva er typiske kjennetegn og utfordringer som kan dukke opp i forbindelse med nye utøvere?

 • Møter ikke opp til avtalt sted/tid

 • Klarer ikke gi et tydelig svar angående oppmøte

 • Syntes å være overbegeistret, men møter ikke til aktivitet likevel
 • Trekker seg tilbake i aktiviteter
 • Skaper uro rundt seg (spesielt gutter)
 • Blir svært passive
 • Etablerte utøvere er skeptiske og hemmer innpass
 • Det foreligger mange «usynlige» holdninger og verdier som de nye ikke forstår
 • Ord og uttrykk er fremmed
 • Mangel på erfaring fra tidligere idrett
 • Mestringsnivå starter på for høyt nivå
 • Mestring og progresjon går «for fort»
 • Mangelfulle/dårlige erfaringer fra tidligere idrett
 • Refererer til tidligere aktivitet både uttalt og «inni seg». Dette igjen kan oppleves som belastende for treneren
Oppgave:
Kan du sammenfatte nøkkelverdier og rammer for en ny utøver? Hva gjelder hos deg? Hva er viktig for deg?

Hva er ønskelig å oppnå som trener?

Livslang bevegelsesglede, mestring og motivasjon

Livslang bevegelsesglede må være et av de fremste målene en trener ønsker å legge til rette for. Ønsket om å inspirere til livslang bevegelsesglede går hånd i hånd med det faktum at utøverne må oppleve positive opplevelser og mestring knyttet til aktiviteten.

Det å oppleve å få til en bestemt oppgave, følelsen av å lykkes med noe og kunne møte utfordringer med motstandskraft. Mestring og motivasjon er knyttet nært sammen. Ved gjentatte mestringsopplevelser vil en person også få en større tro på egne evner og hva som kan være mulig å få til. Overføringsverdien av mestring er vesentlig å ta i betraktning! Ved å lykkes på trening og i aktivitetssammenheng kan utøverne oppleve større tro på egne evner og muligheter også i andre sammenhenger utenfor aktivitetssituasjonen.

Mestring er selvforsterkende og progressivt. Det innebærer at de innledende mestringsutfordringene kan være på lavt nivå og likevel skape motivasjon for utøverne. For å holde motivasjonen ved like er det en evig utfordring å holde mestringen og utfordringene på riktig nivå. Det er belyst i flere ulike undervisningsteorier, og er en av de vanskeligste oppgavene å ivareta spesielt dersom du er trener for at parti der det er stor spredning på utøverne både i forhold til atletisk utvikling, modning og oppførsel generelt.

Motivasjon er det som setter handlinger i gang og som holder den ved like, og som gjør at en utøver har lyst til å gjøre noe eller føler at de må gjøre noe. Det skilles mellom ytre og indre motivasjon. Den indre motivasjonen er det ønskelige. Dette er motivasjon hvor vedkommende selv ser en verdi av det som skal gjøres. En indre motivert utøver har lyst til å trene. Årsaken til indre motivasjon kan være mye, og vil naturlig nok variere fra person til person. Det å kjenne på og mestre aktiviteten i et trygt treningsmiljø og et godt fellesskap hvor en føler seg inkludert og har venner er viktige faktorer for å ville fortsette med fysisk aktivitet.

Fellesskap

Det å være en del av en større helhet og bli inkludert i et treningsfellesskap er svært viktig for at utøverne skal oppleve følelsen av trivsel. Det sosiale aspektet og fellesskapsfølelsen blir blant annet ivaretatt ved at utøverne føler seg som en del av en større gruppe, at nye vennskap bygges, at utøverne er trygge på hverandre og treneren.  Utøvere og trenere skal kjenne til hverandre, respektere hverandre, kunne navnene til hverandre og støtte hverandre. Ved å heie på hverandre og gjøre hverandre gode gjennom å veilede og dele erfaringer og tips med de andre vil det etableres et godt miljø hvor utøvere får en opplevelse av å være en del av noe større.

Trygghet

Treningsmiljøet må være trygt og fritt for utnyttelser og unødvendig press. Utøverne skal kunne føle at de kan være seg selv og bli akseptert for den de er, uavhengig av bakgrunn og fysiske forutsetninger. Treneren skal ivareta sikkerheten og forebyggeskader til enhver tid. For å bygge opp under trygghetsfølelsen kan også nye utøvere få rom for å ha med seg en voksenperson eller for eksempel Energikonsulent de første øktene for å gjøre møte med aktiviteten litt enklere og mindre skremmende.

Forutsigbarhet skaper trygge rammer. Treneren må finne en struktur som både ivaretar verdigrunnlaget til treneren, samtidig som det skape trygge og forutsigbare rammer for utøverne. Denne strukturen må være gjennomførbar, tydelig og mulig og kommunisere.
For nye trenere kan det være utfordrende å sette grensene.
Tydelig grensesetting i forkant av treningsøktene skaper trygghet for utøverne. Det begrenser også treneren sin følelse om «at begeret renner over». En trener med tydelige rammer vil i større grad kunne iverksette tiltak før «det renner over».

Hvordan sette rammer og andre konkrete problemstillinger knyttet til temaet "Nye Nina" vil bli gjennomgått på Knutepunktet sine praktiske kurstilbud.

Hvordan tilrettelegge og imøtekomme nye utøvere?

Den første samtalen

Den første samtalen Nye Nina har med deg som trener vil skape førsteinntrykket hun har av treneren og miljøet. Det første møtet vil derfor være veldig avgjørende for hvorvidt Nina vil ønske å stille på trening eller ikke. Møtet eller samtalen kan enten finne sted i forkant av treningen eller fysisk på treningen. Som trener må du ta deg god tid til å bli bedre kjent med Nina, samt presentere deg selv, idretten og laget. Du kan gjerne snakke litt kort om hvordan dere har det på trening, hva dere har fokus på og hva som kan være greit å huske på av utstyr og lignende. Dette vil bidra til å gjøre Nina litt bedre kjent med aktiviteten og dermed senke terskelen for deltakelse.
Sted, tidspunkt, utstyr og annen relevant informasjon må komme frem i samtalen på en hyggelig og imøtekommende måte.
Ta gjerne med en avsluttende setning om at du ser frem til å møte Nina.

Hente og bringe

Utfordringer med transport eller dørstokkmila bør ikke være et hinder for deltakelse i aktivitet. For å redusere faren for at Nina ikke stiller på første trening kan du gjøre avtale med foreldrene til Nina og koordinere med foreldregruppen for å kunne tilby å hente og levere Nina. Dette kan gjennomføres i en periode frem til Nina selv kommer seg til trening, eller ved å finne noen som hun kan samkjøre med. Ved å være behjelpelig på denne måten, er det gjerne ett mindre hinder for deltakelse.

Tydeliggjøre for eksisterende utøvere hva som er verdiene i gruppen

Alle sosiale kulturer har egne måter å håndtere nye deltagere på. Treneren bør i sin verdiplattform ha tydeliggjort dette for alle.
Det innebærer at eksisterende utøvere allerede vet hvilke verdier og rammer som gjelder. Disse verdiene vil trolig i stor grad kunne bidra til at Nina føler seg velkommen. Dersom dette ikke er tydeliggjort av deg som trener, kan eksisterende utøvere både oppleve Nina som en utenforstående, som en trussel og ikke minst som et forstyrrende element. I slike tilfeller kan trenerens arbeid med å tilrettelegge for nye utøvere bli betydelig vanskeligere selv om intensjonen er god.

Planlagt møte med trener i forkant/person som følger til aktivitet

Dersom du eller vedkommende som eventuelt har tatt kontakt på vegne av Nina har inntrykk av at terskelen for å stille opp på trening er høy, kan det i forkant avtales et møte hvor Nina får mulighet til å treffe deg.
Slik vil Nina vite hvem treneren er og samtidig kunne stille eventuelle spørsmål uten andre utøvere tilstede. Det vil oppleves litt mindre skummelt når Nina kjenner noen fra før og vet hvem hun skal forholde seg til. Alternativt kan du som trener legge opp til at Nina kan få ta med seg en venn, en søsken eller en annen bekjent til den første treningen. Da vil Nina oppleve en større trygghet i møte med det ukjente.  

Oppmøte i forkant av gruppen og bli kjent med utstyr

Ved å møte opp 15-30 minutter før de andre utøverne får Nina mulighet til å bli kjent med hallen og utstyret, samtidig som hun kan få en mer visuell innføring i idretten. For en person som Nina, som kvir seg litt for det som er nytt, vil dette være med på å gjøre det nye mindre skummelt. Nina vil også få et bedre grunnlag for å mestre situasjonen hun skal møte, på samme måte som hun vil oppleve det lettere å henge med  resten av gruppen.

Første møtet

Uavhengig av om det første møte du har med Nina er i forkant av aktivitet eller i selve aktiviteten er det viktig at du imøtekommer Nina med en positiv og åpen holdning. Du må vise interesse, men samtidig gi rom og tid for at Nina kanskje trenger litt tid på å bli trygg på den nye treneren. Det er fint for Nina å vite at du som trener er interessert i å bli bedre kjent med henne, samtidig som hun får muligheten til å ta det i sitt eget tempo. Med en positiv og åpen holdning vil Nina forhåpentligvis også føle at hun kan være seg selv.  

Den engasjerte trener

Som trener bør du være engasjert og gi inspirasjon til god utvikling av utøverne, både med tanke på aktiviteten, men også med tanke på det sosiale. Dersom du er engasjert med og viser stor entusiasme for din idrett og rolle som trener, vil du lettere kunne inspirere og overføre ditt engasjement for idrettslaget og idretten til dine utøvere.
Et slikt engasjement vil gjøre det mer sannsynlig at Nina knytter bånd til den nye idretten og idrettslaget. En engasjert trener strekker seg også litt lenger i møte med utøverne, som i dette tilfellet å organisere henting, møte i forkant og videre oppfølging av nye Nina.

Den gode kommunikasjonen

Du må utvise både evne og vilje til å kommunisere med deltakerne.
Det er viktig at du gir rom for å involvere Nina og de andre deltakerne i planlegging og gjennomføring av aktivitet. Du skal således komme med gode råd og anbefalinger, men på samme tid utvise gjensidig respekt og la utøverne aktivt få delta i beslutninger knyttet til trening og miljø.

Planlegging og tilrettelegging av aktiviteten

For at Nina skal få et godt møte med idretten er det vesentlig at hun møter en aktivitet som er tilrettelagt til hennes nivå og forutsetninger. Du bør derfor ha en tydelig og gjennomtenkt plan til hvordan nye utøvere best blir kjent med idretten. Dersom idretten benytter utstyr eller har sikkerhetsfaktorer som må ivaretas, er det viktig at utøveren tidlig får kunnskap og opplæring knyttet til dette. Da vil utøveren få et bedre møte med idretten og deg som trener, samtidig som det legges et bedre grunnlag for mestring fra start.  

Her kan du få tips til konkrete måter du kan individuelt tilrettelegge den enkelte øvelse under treningene.

Tydelig og trygg trenerledelse

Det skal være tydelig hvem som er trener, samt hvilke regler utøverne har å forholde seg til. En god leder utviser ansvar, etablerer klare og tydeligregler og er konsekvent i henhold til de regler som er satt.
Når Nina trefferen trygg og tydelig trener på sin første økt vil dette bidra til at hun føler seg mer avslappet enn usikker til hva som forventes av henne og ikke.  

Individualisering

Alle mennesker er ulike og møter med ulikt utgangspunkt.
Nina stiller med et helt annet utgangspunkt enn samtlige på laget og må derfor få oppfølging, veiledning og aktiviteter ut fra hennes ståsted.

Oppgave:
Hva kan være en god førsteøvelse, "startøvelse", på den første økten Nina møter til? Hva er viktig å tenke på når du velger øvelse?

Aktivitetstilpasninger

Tips til gode aktiviteter for de første øktene med Nye Nina: 

 • Start med individuelle og håndterbare mestringsøvelser
 • Benytt samarbeidsøvelser der navn er en naturlig del av leken
 • Samarbeidsøvelser eller stafetter i mindre grupper
 • Aktivitetsøvelser i mindre grupper
 • Jevn fordeling av erfarne utøvere og nye utøvere for å lære av hverandre
 • Øvelser på et nivå som Nina vil mestre
 • Sett gjerne de idrettsspesifikke kravene litt lavere for å ivareta mestringsfølelsen, samt av hensyn til at det er mye ny informasjon som skal bearbeides.

Her kan du få tips til konkrete måter du kan individuelt tilrettelegge den enkelte øvelse under treningene.

Husk at det er store individuelle forskjeller på hvilke aktiviteter utøvere kan trives med og kan mestre.
Det er ikke sikkert alle av tipsene over fungerer like godt på den utøveren som du har fremfor deg, så vurder alltid den enkelte utøver sine ønsker og behov.

Kurs

Ønsker du og lære enda mer om hvordan du som aktivitetsleder eller trener kan legge til rette for mestring, bevegelsesglede og trygghet hos alle utøvere?

Med utgangspunkt i temaene på nettsiden, arrangerer Knutepunktet flere ulike kurs som gir deg mulighet til å lære mer om, reflektere over og øve på problemstillinger du kan møte på i trenerhverdagen.

Les mer om kursene her.

Nesten der!

Du vil snart få en e-post hvor du klikker for å samtykke, så blir du lagt til nyhetsbrevet. Problemer? Gi oss en lyd.
Oisann.. Noe gikk galt, prøv én gang til. Problemer? Gi oss en lyd.